top of page

Over ons

Yeshua’s Touch International is een apostolisch en profetische gemeente (ook wel YTI) en is een initiatief van Stichting ROEPP.

IMG_3756.jpg

ONZE VISIE

Verkondigen van het Woord van God op basis van Mat 28:19-20 en Luk 9: 1-2, het volk onderwijzen op basis van 2 Tim 3:15, trainen en begeleiden van leiders op basis van Ef 4: 11-16 mensen uitdagen om hun gaven te gebruiken om de talenten van anderen te complementeren en internationaal te bevorderen.

WAT WE DOEN

Wij geven vorm aan onze visie met verschillende activiteiten. Wekelijks houden we bidstonden en geven we (Bijbel)studies. Naast deze algemene bijeenkomsten geven we individuele en groepscounseling.

IMG_3933.jpg

WAT WE GELOVEN

1. Wij geloven in één God, de Schepper van alle dingen, oneindig volmaakt en eeuwig bestaande in drie personen, Vader, Zoon en

Heilige Geest.
 

2. Wij geloven dat de Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, naar het Woord van God, zonder fout in de oorspronkelijke geschriften,

de volledige openbaring van Zijn

wil is voor het heil van de mensen.

Het is de Goddelijke en de uiteindelijke autoriteit voor alle

christelijk geloof en leven.

3. Wij geloven dat Jezus Christus is waarlijk God en waarlijk mens, die is bedacht van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.

4. Wij geloven dat Hij stierf aan het kruis als een offer voor onze zonden, naar de Schriften. Dat Hij lichamelijk opstond uit de dood en is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Majesteit als onze Hogepriester en Advocaat.

5. Wij geloven dat de bediening van de Heilige Geest is a) om de Heer Jezus Christus te verheerlijken en

b) in deze tijd mensen te overtuigen,

c) de zondaar te bekeren, en d)in de gelovige te wonen en hen te leiden

tot dienstbetoon en een

godvruchtig leven.

 

6. Wij geloven dat de mens is geschapen naar het beeld van God, maar viel in zonde en daarom het

heil verloor. En dat alleen door wedergeboorte door de Heilige Geest kan het heil en geestelijk leven kan worden verkregen.

 

7. Wij geloven dat het vergoten bloed van Jezus Christus en Zijn opstanding de enige grond bieden voor rechtvaardiging en redding voor allen die geloven. En alleen, zoals Jezus Christus ontvangen is en geboren uit de Heilige Geest, kunnen wij ook kinderen van God worden.

8. Wij geloven dat de kerk de waterdoop en het avondmaal in

acht moet nemen. Ze moeten echter niet worden beschouwd als

middel tot redding.

 

9. Wij geloven dat de ware kerk is samengesteld uit alle personen die door middel van het zaligmakend geloof in Jezus Christus zijn wedergeboren door de Heilige

Geest en met elkaar verenigd zijn

in het lichaam van Christus,

waarvan Hij het Hoofd is.

 

10. Wij geloven in de persoonlijke en de op handen zijnde komst van

onze Heer Jezus Christus en dat

deze hoop een belangrijke invloed heeft op het persoonlijke leven en

de dienst van de gelovige.
 

11. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van de gelovige om eeuwige gelukzaligheid en vreugde met de Heer,

en van de ongelovige tot oordeel

en eeuwige bewuste straf.

Apostel Rico Roep & Apostel Lilian Roep-Macintosch

Rico en Lilian zijn de oprichters en apostolische en profetische leiders van Yeshua's Touch International

bottom of page